தமிழா

இன்று ஈழம்

நாளை நீ

தமிழா இன்னும் நீ

இந்தியனாய் இருப்பது ஒரு பாவச் செயல்
இந்தியனாய் இருப்பது ஒரு பெருங் குற்றம்
இந்தியனாய் இருப்பது ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல்

0 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP