ஊமைச் சொற்கள்

ஊமைச் சொற்களாய்
அரூபச்
சிதைவுகள்

பார்வதி அம்மாள் @ வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழ்நாடு

சோரம் போனது
''தாய்''த்
தமிழகம்
காந்தி தேசத்து
அகிம்சை
முகாமில்
*
களையெடுப்போம்
தமிழ்ப் பொய்களை
தொடக்கமாய்
வந்தாரை வாழவைக்கும்
தமிழ்
நா
டு

சுவடுகள் மறந்தவன் கனவு
உன் சுவடுகளும் மறந்தவன்
அதிகாலைக் கனவில் உனது பிம்பம்

தேடல்கள்கள்
மீட்டெடுப்புகள்
ரகசியங்கள்
கீறல்கள்
ஞாபகங்கள்
எதுவமற்று
படர்ந்தது மெளனம்


கவிதைகளாகாத
வார்த்தைகளாய்
Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP