நீளும் குறிகள்

உள்ளுறைந்த ஆதிக்க நீட்சியின் தினவு
குறிகளினூடாய் அடக்கத் தேடியலைகிறது
ஒளிந்து கொண்டு
யாரையும் புணர்ந்து
உரையெழுத புனைவு ஆணுறைகள்

பங்கிட்டுச் சுவைத்த
குழந்தையின் குருதியோடு
எழுத்துக்காயம் ஆற மருந்திடுகிறது
மென்
நுண்
மெய்யுணர்ந்த
நட்பு

இன்னொரு முறையும்
புனைவுகளாய்
இக்குறிகள் கோபமடையக்கூடும்
அன்னைகளே பத்திரம்
உங்கள் யோனிகள்

அமீரகக் காக்கைகள்அடைந்து கொள்ள
எல்லாக்கூடுகளும் தேவையாய் இருக்கிறது.
உரிமையானவனை உட்செரித்து
அருகாமைக் கூடுகளின்
வடிவத்திற்கேற்ப
குஞ்சுகள் பொறித்திடும் பெருந்தவம்
மேகம் விட்டிறங்கா காக்கா
மேடையேற
தரைவிரிப்புகளாய் தலைகொடுக்கும்
வெள்ளைக் காக்கைகள்
Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP